Bezorgklachten

Bezorgklacht Huis aan Huis melden

Vragen, klachten of opmerkingen over de bezorging kunt u zowel telefonisch als per internet melden.

Via internet kunt u aan de hand van een eenvoudig formulier  snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

Uiteraard kunt u ons ook via telefoon bereiken. Telefoon: 088 – 8002002.

Afgiftepunten Huis aan Huis, hier kunt u zelf een krant meenemen

Bruna Tijnjedijk 76 en Stationsplein 2 D Leeuwarden
Gemeentehuis Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Leeuwarden
Eethuis de Lorentz Lorentzkade 1 Leeuwarden
Poiesz Westeinde Pieter Sipmawei 9 Leeuwarden
C1000 Eksterstraat 32 Leeuwarden
Albert Heijn Bilgaardpassage Bilgaardpassage 1 Leeuwarden
Poiesz Oostersingel Oostersingel 78 Leeuwarden
C1000 Cambuurplein Cambuurplein 66 Leeuwarden
C1000 Camminghaburen Lieuwenburg 165 Leeuwarden
Camping de Kleine Wielen De Groene Ster 14 Leeuwarden
Jumbo Huizum Van Loonstraat 112 Leeuwarden
Albert Heijn Emmakade Emmakade 168 Leeuwarden
Poiesz Aldlan Zevenblad 12 Leeuwarden
Snackbar de Hemrik Planetenlaan 4 Leeuwarden
C1000 Zuiderburen Els Boek Kruisdobbe 4 Leeuwarden
Boekhandel Friso Hoofdstraat 5 Grou
Poiesz Grou Gedempte Haven 2 -4 Grou
Jumbo Grou Stationsweg 38 F Grou
Boerderijwinkel Burmania Miedwei 2 Lekkum
Dorpshuis Goutum Ien en Mien Buorren 13 A Goutum
Spar Wirdum Greate Buorren 9 Wirdum
Juffer Mier Wyns 8 A Wyns

 

Huis aan Huis wordt huis-aan-huis verspreid in Aldtsjerk, Bears, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boksum, Britsum, Deinum, Eagum, Easterwierrum, Engelum, Feinsum, Finkum, Friens, Gytsjerk, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Marsum, Miedum, Munein, Oentsjerk, Oude Leije, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkeburen, Stiens, Suwald, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum Fr, Wyns en Wytgaard.

 

Blijf overal op de hoogte Volg Huis aan Huis via: